16 april 2009

HBTQ och jämställdhet saknas i förslag till ny Lärarutbildning

Lärarutbildningen kan snart komma att genomgå en stor förändring. SFQ (Sveriges förenade HBTQ-studenter) har i dagarna skrivit klart ett remissyttrande till betänkandet "En hållbar Lärarutbildning” (SOU 2008:109). SFQ är ingen formell remissinstans, men har ändå skickat detta yttrande till Utbildningsdepartementet, som står bakom betänkandet och Utredningen om en ny lärarutbildning.

SFQs yttrande granskar betänkandet utifrån ett HBTQ-perspektiv och kritiserar på olika sätt frånvaron av genus- och HBT-frågor. I dagens läroplaner står att lärare skall arbeta för att förändra stereotypa könsroller medan det i det förslaget till ny lärarutbildning står att man istället skall beakta könsmässiga skillnader. HBT och en normkritisk pedagogik nämns inte i förslaget. Vill du veta mer om förslaget "En hållbar Lärarutbildning"?

Här finns yttrandet i sin helhet!

Du behövs, stöd SFQs arbete för en inklusiv högskola, bli medlem idag (se informationsrutan till höger)!

Inga kommentarer: