10 november 2011

Forskningsdeltagare till projekt om queer kärleksmigration

(Please see below for English.)

Hej,

Jag heter Sara Ahlstedt och är doktorand i migration och etnicitet på Linköpings universitet. I min avhandling undersöker jag queera/hbt (homosexuella, bisexuella, trans)-förhållanden där en av parterna kommer utomlands ifrån och har flyttat till Sverige i vuxen ålder på grund av ett förhållande med en person som bor i eller är från Sverige. Det kan också vara så att personen som kommer utomlands ifrån redan var i Sverige men bestämde sig för att stanna på grund av förhållandet.

Min utgångspunkt är att alla parter i ett förhållande påverkas på ett eller annat sätt av att en person flyttat/stannat för förhållandets skull. Jag är alltså intresserad både av dig som kom till/stannade i Sverige och dig som är tillsammans med någon som kom till/stannade i Sverige för att vara med dig.

Om det här låter som det passar in på dig skulle jag gärna vilja intervjua dig om dina upplevelser av ditt förhållandes möte med Sverige. Du kommer förbli anonym i alla publikationer där utdrag ur intervjuerna publiceras och namn, bostadsort, arbetsplats osv kommer att ändras eller tas bort för att undvika identifiering. Du kan också när som helst under processens gång välja att dra dig ur studien utan att uppge något speciellt skäl. Utöver detta följer jag de regler som finns för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

Båda/alla parter i förhållandet behöver inte vara med i studien. Är du intresserad men inte din(a) partner(s) så vill jag gärna höra från dig ändå. Du/ni behöver inte heller längre vara tillsammans. Det jag är intresserad av är de erfarenheter du/ni samlade på er under den tid ni var tillsammans.

Intervjuerna kommer med största sannolikhet ske våren 2012. Jag finns i Norrköping men hoppas komma i kontakt med personer över hela Sverige. Alla intervjuer kommer ske på en plats som känns lämplig för dig, vanligtvis din hemstad.

Om du är intresserad, mejla mig på sara.ahlstedt@liu.se och berätta lite om vem du är. Jag vill gärna veta var du kommer ifrån, var din partner kommer ifrån, hur länge ni har bott eller bodde i Sverige tillsammans, var du/ni bor nu och om ni båda/alla eller bara en av er är intresserade av att vara med i studien. Om du har frågor runt studien eller hur det hela fungerar kan du naturligtvis också höra av dig.

Vare sig du är intresserad av att delta i studien eller inte skulle jag uppskatta om du ville vidarebefordra det här till personer du tror skulle vara intresserade av att vara med eller som du tror känner någon som kunde vara intresserad.

Mina handledare är Peo Hansen, docent, Linköpings universitet och Ulrika Dahl, lektor, Södertörns högskola. Ansvariga för studien är Peo Hansen och Linköpings universitet.

Hello,

My name is Sara Ahlstedt and I am a PhD candidate in Migration and Ethnicity Studies at Linköping University. My dissertation explores queer/lgbt (lesbian/gay/bisexual/transgender) relationships in which one of the parties moved to Sweden as an adult because of a relationship with person(s) who live in or are from Sweden. It is also possible that the partner from abroad already was in Sweden and decided to stay because of the relationship.

My starting point is that both/all parties of a relationship are influenced in one way or another by one person moving/staying because of the relationship. This means I am interested in both those who came to/stayed in Sweden because of a relationship and those who are in a relationship with someone who came to/stayed in Sweden.

If this sounds like you, I would be very interested in interviewing you about your experiences. You will remain anonymous in all publications in which excerpts from the interviews are published and your name, the name of the city you live in, your work place etc will be changed or deleted from the material in order to uphold anonymity. You may, without stating a reason, withdraw from the study at any time. The research is carried out in line with relevant codes of conduct for social science and humanities research.

Both/all parties of the relationship are not required to participate in the study. If you are interested, but your partner is not, I am still interested in hearing from you. You also don’t need to be in the relationship anymore; I am still interested in your experiences from the time you were together.

The interviews will most likely take place during spring 2012. I am based in Norrköping, but hope to get in touch with people all over Sweden. All interviews will take place somewhere that is convenient for you, usually in your hometown.

If you are interested, please email me at sara.ahlstedt@liu.se and tell me a little bit about yourself. I am interested in hearing about where you come from, where your partner(s) come(s) from, for how long you have lived or lived together in Sweden, where you both/all live now and whether only one or both/all of you are interested in participating in the study. If you have questions about the study or how it all works, you are of course welcome to get in touch as well.

Even if you are not interested in participating in the study, I would appreciate if you could forward this message on to people you think might be interested in participating or whom you think know someone who might be interested.

My advisors are Peo Hansen, Associate Professor, Linköping University and Ulrika Dahl, Lecturer, Södertörn University. Responsible for the study are Peo Hansen and Linköping University.

Inga kommentarer: